J2321 Socket camera sau iPhone 6 Plus

J2321 Socket camera sau iPhone 6 Plus.

Các lỗi do Socket J2321 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J2321 Socket camera sau iPhone 6 Plus :

J2321 Socket camera sau iPhone 6 Plus
J2321 Socket camera sau iPhone 6 Plus
Bảng tổng trở j2321
Bảng tổng trở j2321

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.