J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone XS

J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone XS.

Các lỗi do Socket J5800 gây ra.

  1. Liệt cảm ứng màn hình

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone XS:

J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone XS
J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.