Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

Khẩu Quyết Sửa iPhone Lỗi Do Vào Nước

 Khẩu Quyết Sửa iPhone Lỗi Do Vào Nước
Khẩu Quyết Sửa iPhone Lỗi Do Vào Nước

*** Lưu ý iPhone 6S và 6S Plus cách sửa và board mạch tương đối giống nhau chỉ khác 6S có 1 IC đèn còn 6S Plus có 2 IC đèn do màn hình to hơn.

Leave a Reply