Linh Kiện iPhone 6 Mặt Sau
Linh Kiện iPhone 6 Mặt Sau
Lession Image Template

1 – U1601

Sử dụng riêng, lấy main giống model gắp bỏ qua.

Lession Image Template

2 – U1400

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

3 – U_WTR_RF

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

4 – U_WFR_RF

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

5 – U_DSM_RF

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

6 – Q1403 (Miss)

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

7 – U1401

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

8 – U_PMICRF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

9 – U1700

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

10 – U0604

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

11 – U1202

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

12 – U2201

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

13 – U5301_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

14 – U2401

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

15 – U5302_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

16 – U2402

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

17 – U0900

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

18 – U5201_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

19 – U1901

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

20 – U_EEP_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

21 – U0301

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

22 – U2204

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.