Sơ Đồ Và Linh Kiện iPhone 6 Mặt Trước

Linh Kiện Mặt Trước iPhone 6
Linh Kiện Mặt Trước iPhone 6
Lession Image Template

1 – J2523 (Miss)

Sử dụng riêng, lấy main giống model gắp bỏ qua.

Lession Image Template

2 – J1817 (Miss)

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

3 – U_2GPA_RF

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

4 – U_MBPAD

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

5 – U_ASM_RF

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

6 – U_HBPAD

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

7 – U_QPOET

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

8 – U_VLBPAD

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

9 – U_LBPAD

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

10 – U_BB_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

11 – U2205

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

12 – U2203

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

13 – J3101_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

14 – U0201

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

15 – U1602

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

16 – U1603

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

17 – U1501

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

18 – U1502

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

19 – J1111

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

20 – U2118

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

21 – J2019

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

22 – J2401

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

23 – J2321

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

24 – U5411_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

25 – J0801

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

26 – J0802

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Chưa có bình luận

Bình luận

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.