Linh Kiện Mặt Sau iPhone 6S
Linh Kiện Mặt Sau iPhone 6S
Lession Image Template

1 – U3700

Sử dụng riêng, lấy main giống model gắp bỏ qua.

Lession Image Template

2 – Q2300 (Miss)

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

3 – U2300

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

4 – UHASM_RF

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

5 – UDIVA_RF (Miss)

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

6 – UASM_RF

Sử dụng chung 6 6P.

Lession Image Template

7 – U2GPA_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

8 – U_WTR_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

9 – U4500

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

10 – U_PMU_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

11 – UEPRM_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

12 – U3800

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

13 – U1500

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

14 – U2000

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

15 – U3500

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

16 – U5302_RF (Miss)

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

17 – U4000

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

18 – U5301_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

19 – U5200_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

20 – U0900

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

21 – U_VOX_RF (Miss)

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

22 – U3000

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

23 – U3020

Cảm biến khí áp

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.