Sơ Đồ Và Linh Kiện iPhone 6S Plus Mặt Trước

Linh Kiện Mặt Trước iPhone 6s Plus
Linh Kiện Mặt Trước iPhone 6s Plus
Lession Image Template

1 – J2400: Socket Pin (Miss)

Lession Image Template

2 – J4600

Socket dây đuôi sạc

Lession Image Template

3 – UMBPA_RF

Công suất phát sóng Băng Tần Trung

Lession Image Template

4 – UHBPA_RF: Công Suất Phát Sóng Băng Tần Cao

Lession Image Template

5 – ULBPA_RF: Công Suất Phát Sóng Băng Tần Thấp (Miss)

Lession Image Template

6 – U_QPT_RF

Quản lý Nguồn Điện cung cấp cho các phần Công Suất Phát Sóng

Lession Image Template

7 – U_BB_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

8 – U3010

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

9 – J3001_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

10 – U0600

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

11 – J3100

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

12 – J4200

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

13 – J4100

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

14 – J3200

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

15 – J4700

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

16 – U5411_RF

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

Lession Image Template

17 – J4701

Sử dụng chung 6 6P 6S 6SP.

ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.