U_LBPAD IC công suất sóng lowband iPhone 6

U_LBPAD IC công suất sóng lowband iPhone 6

Các lỗi do U_LBPAD gây ra.

  1. Chạm gây hao pin hoặc mất nguồn.
  2. Lỗi gây mất sóng ( anh em bổ sung thêm nếu biết )
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_LBPAD IC công suất sóng lowband iPhone 6 :

U_LBPAD IC công suất sóng lowband iPhone 6
U_LBPAD IC công suất sóng lowband iPhone 6

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.