J4101 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông iPhone 7

J4101 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông iPhone 7.

Các lỗi do Socket J4101 gây ra.

  1. Không xạc, không nhận cáp, lỗi tai nghe, không rung, không chuông, thu âm không mic.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4101 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông iPhone 7 :

J4101 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông iPhone 7
J4101 Socket quản lý xạc cáp tai nghe micro rung chuông iPhone 7
Bảng tổng trở J4101
Bảng tổng trở J4101

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.