Mở iCloud Phần Cứng, Sang Main Đóng Cặp

Mở iCloud Phần Cứng, Sang Main Đóng Cặp hoặc Cứu Dữ Liệu đều nằm ở khái niệm này chỉ khác nhau ở nhu cầu người sử dụng thôi vì khi làm những việc này về phần cứng cũng cùng một thao tác như nhau đó là : Gắp IC bên main này bỏ qua main kia.

Và mỗi model iPhone sẽ gắp các con IC khác nhau và vị trí từng IC cũng bố trí khác nhau. Những tài liệu bằng hình ảnh dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn biết cách làm của từng model iPhone.

Mở iCloud Phần Cứng, Sang Main Đóng Cặp

iPhone 6 và iPhone 6 Plus

Mở iCloud Phần Cứng iPhone 6 - 6 Plus
Mở iCloud Phần Cứng iPhone 6 – 6 Plus

iPhone 6S và iPhone 6s Plus

Mở iCloud Phần Cứng iPhone 6s
Mở iCloud Phần Cứng iPhone 6s
Mở iCloud Phần Cứng iPhone 6s Plus
Mở iCloud Phần Cứng iPhone 6s Plus

iPhone 7 và iPhone 7 Plus

Main Quallcom

Mở iCloud Phần Cứng iPhone 7 - 7 Plus Main Quallcom
Mở iCloud Phần Cứng iPhone 7 – 7 Plus Main Quallcom

Main inTel

Mở iCloud Phần Cứng iPhone 7 - 7 Plus Main inTel
Mở iCloud Phần Cứng iPhone 7 – 7 Plus Main inTel

iPhone 8 và iPhone 8 Plus

Main Quallcom

Mở iCloud Phần Cứng iPhone 8 - 8 Plus Main Quallcom
Mở iCloud Phần Cứng iPhone 8 – 8 Plus Main Quallcom

Main inTel

Mở iCloud Phần Cứng iPhone 8 - 8 Plus Main inTel
Mở iCloud Phần Cứng iPhone 8 – 8 Plus Main inTel

iPhone X

Main Quallcom

Mở iCloud Phần Cứng iPhone X Main Quallcom
Mở iCloud Phần Cứng iPhone X Main Quallcom

Main inTel

Mở iCloud Phần Cứng iPhone X Main inTel
Mở iCloud Phần Cứng iPhone X Main inTel

iPhone Xs

iPhone Xs Max

Leave a Reply