Tên IC, Chức Năng Của Từng IC Trên Main

Lession Image Template

Linh Kiện iPhone 6

Tên IC, Chức năng IC, Sơ đồ liên quan và lỗi do IC đó gây nên trên main iPhone 6

Lession Image Template

Linh Kiện iPhone 6 Plus

Tên IC, Chức năng IC, Sơ đồ liên quan và lỗi do IC đó gây nên trên main iPhone 6 Plus

Lession Image Template

Linh Kiện iPhone 6s

Tên IC, Chức năng IC, Sơ đồ liên quan và lỗi do IC đó gây nên trên main iPhone 6s

Lession Image Template

Linh Kiện iPhone 6s Plus

Tên IC, Chức năng IC, Sơ đồ liên quan và lỗi do IC đó gây nên trên main iPhone 6s Plus

Lession Image Template

Linh Kiện iPhone 7

Tên IC, Chức năng IC, Sơ đồ liên quan và lỗi do IC đó gây nên trên main iPhone 7

Lession Image Template

Linh Kiện iPhone 7 Plus

Tên IC, Chức năng IC, Sơ đồ liên quan và lỗi do IC đó gây nên trên main iPhone 7 Plus

Lession Image Template

Linh Kiện iPhone 8

Tên IC, Chức năng IC, Sơ đồ liên quan và lỗi do IC đó gây nên trên main iPhone 8

Lession Image Template

Linh Kiện iPhone 8 Plus

Tên IC, Chức năng IC, Sơ đồ liên quan và lỗi do IC đó gây nên trên main iPhone 8 Plus

Lession Image Template

Linh Kiện iPhone X

Tên IC, Chức năng IC, Sơ đồ liên quan và lỗi do IC đó gây nên trên main iPhone X

Lession Image Template

Linh Kiện iPhone Xs

Tên IC, Chức năng IC, Sơ đồ liên quan và lỗi do IC đó gây nên trên main iPhone Xs

Lession Image Template

Linh Kiện iPhone Xs Max

Tên IC, Chức năng IC, Sơ đồ liên quan và lỗi do IC đó gây nên trên main iPhone Xs Max