U2700 IC nguồn PDA iPhone Xs Max

U2700 IC nguồn PDA iPhone Xs Max.

Các lỗi do IC U2700 gây ra.

  1. Mất nguồn.
  2. Các chức năng lỗi do thiếu áp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2700 IC nguồn PDA iPhone Xs Max:

Sơ đồ ic nguồn pda iphone xs max
Sơ đồ ic nguồn pda iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.