J4200 socket camera trước iPhone XS Max

J4200 socket camera trước iPhone XS Max.

Các lỗi do J4200 gây ra.

  1. Camera trước không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4200 socket camera trước iPhone XS Max:

Sơ đồ camera trước iphone xs max
Sơ đồ camera trước iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.