iPhone 5 lỗi sai ngày giờ

iPhone 5 lỗi sai ngày giờ mặc dù đã bật định vị. Bật wifi và chỉnh ngày giờ tự cập nhật.

Các cách nhận biết iPhone 5 lỗi sai ngày giờ do Main :

  1. Vào cài đặt chỉnh ngày giờ tự động hoặc chỉnh bằng tay nhưng cứ bị sai giờ hoài.

iPhone 5 lỗi sai ngày giờ cách sửa như sau :

iPhone 5 lỗi sai ngày giờ
iPhone 5 lỗi sai ngày giờ
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5 lỗi sai ngày giờ.