Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J SIM socket quản lý sim iPhone XS Max

J SIM socket quản lý sim iPhone XS Max.

Các lỗi do J Sim gây ra.

  1. Không nhận được sim do nhà mạng cung cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J SIM socket quản lý sim iPhone XS Max :

J SIM socket quản lý sim iPhone XS Max
J SIM socket quản lý sim iPhone XS Max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.