J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone XS Max

J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone XS Max.

Các lỗi do Socket J5800 gây ra.

  1. Liệt cảm ứng màn hình

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J5800 Socket quản lý cảm ứng màn hình iPhone XS Max:

Sơ đồ cảm ứng iphone xs max
Sơ đồ cảm ứng iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.