J3101_RF khay sim iPhone 6 Plus

J3101_RF khay sim iPhone 6 Plus.

Các lỗi do IC J3101_RF gây ra.

  1. Không nhận thẻ sim.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3101_RF khay sim iPhone 6 Plus :

J3101_RF khay sim iPhone 6 Plus
J3101_RF khay sim iPhone 6 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.