U2402 IC cảm ứng lớn iPhone 6 Plus

U2402 IC cảm ứng lớn iPhone 6 Plus.

Các lỗi do IC U2402 gây ra.

  1. Liệt cảm ứng hoàn toàn.
  2. Liệt một vài hàng hoặc một vài cột.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2402 IC cảm ứng lớn iPhone 6 Plus :

U2402 IC cảm ứng lớn iPhone 6 Plus
U2402 IC cảm ứng lớn iPhone 6 Plus
Bảng tổng trở U2402
Bảng tổng trở U2402

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.