U0301 logic eeprom iPhone 6 Plus

U0301 logic eeprom iPhone 6 Plus.

Các lỗi do U0301 gây ra.

  1. Restore 20% báo lỗi 14.
  2. Vừa bung file báo lỗi 9.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U0301 logic eeprom iPhone 6 Plus :

U0301 logic eeprom iPhone 6 Plus
U0301 logic eeprom iPhone 6 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.