Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

J4200 socket camera trước iPhone XS

J4200 socket camera trước iPhone XS.

Các lỗi do J4200 gây ra.

  1. Camera trước không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4200 socket camera trước iPhone XS :

J4200 socket camera trước iPhone XS
J4200 socket camera trước iPhone XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.