U3600 IC con quay hồi chuyển iPhone Xs

U3600 IC con quay hồi chuyển iPhone Xs .

Các lỗi do IC U3600 gây ra.

  1. Cảm biến xoay màn hình lỗi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3600 IC con quay hồi chuyển iPhone Xs :

U3600 IC con quay hồi chuyển iPhone Xs
U3600 IC con quay hồi chuyển iPhone Xs

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.