U PMIC K IC nguồn Baseband iPhone XS

U PMIC K IC nguồn Baseband iPhone XS.

Các lỗi do IC U PMIC K gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, mất imei, mất sóng, mất vi trình model.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U PMIC K IC nguồn Baseband iPhone XS :

U PMIC K IC nguồn Baseband iPhone XS
U PMIC K IC nguồn Baseband iPhone XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.