J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone Xs Max

J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone Xs Max.

Các lỗi do Socket J4300 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4300 socket quản lý nút nguồn micro cam sau iPhone Xs Max:

Sơ đồ nút nguồn micro đèn flash iphone xs max
Sơ đồ nút nguồn micro đèn flash iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.