Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J4502 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 7

J4502 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 7.

Các lỗi do J4502 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4502 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 7 :

Sơ đồ màn hình đèn màn hình
Sơ đồ màn hình đèn màn hình
 Sơ đồ cảm ứng
Sơ đồ cảm ứng

Leave a Reply