U3101 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 7

U3101 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 7 .

Các lỗi do IC U3101 gây ra.

  1. Lỗi mất loa, mic, tai nghe.
  2. Hao pin dòng thứ cấp nếu chạm.
  3. Đứt đường gây boot máy, treo táo boot loop.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3101 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 7 :

U3101 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 7
U3101 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 7
Bảng tổng trở U3101
Bảng tổng trở U3101

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.