J4530 socket camera hồng ngoại iPhone XS

J4530 socket camera hồng ngoại iPhone XS.

Các lỗi do J4530 gây ra.

  1. Lỗi Face ID không hoạt động

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4530 socket camera hồng ngoại iPhone XS :

J4530 socket camera hồng ngoại iPhone XS
J4530 socket camera hồng ngoại iPhone XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.