U6200 IC xạc nhanh iPhone Xs

U6200 IC xạc nhanh iPhone Xs.

Các lỗi do IC U6200 gây ra.

  1. Mất tính năng xạc nhanh Quick charge.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U6200 IC xạc nhanh iPhone Xs :

U6200 IC xạc nhanh iPhone Xs
U6200 IC xạc nhanh iPhone Xs

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.