U4400 IC nguồn cấp cho cho Face ID iPhone Xs

U4400 IC nguồn cấp cho cho Face ID iPhone Xs.

Các lỗi do IC U4400 gây ra.

  1. Face ID không hoạt động được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4400 IC nguồn cấp cho cho Face ID iPhone Xs:

Sơ đồ áp cấp cho face id iphone xs
Sơ đồ áp cấp cho face id iphone xs

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.