J4600 socket cảm biến micro loa trên iPhone XS Max

J4600 socket cảm biến micro loa trên iPhone XS Max.

Các lỗi do J4600 gây ra.

  1. Mất loa, mất micro facetime, lỗi cảm biến và Face ID

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4600 socket cảm biến micro loa trên iPhone XS Max:

Sơ đồ socket cảm biến loa mic iphone xs max
Sơ đồ socket cảm biến loa mic iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.