U NFC S IC quản lý NFC iPhone XS Max

U NFC S IC quản lý NFC iPhone XS Max.

Các lỗi do IC U NFC S gây ra.

  1. Lỗi gây không active được, đang xài bình thường bật máy lên nhập mật khẩu treo đơ máy.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U NFC S IC quản lý NFC iPhone XS Max:

Sơ đồ IC NFC iPhone XS Max
Sơ đồ IC NFC iPhone XS Max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.