Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

PA HB E công suất phát sóng băng tần cao iPhone X

PA HB E công suất phát sóng băng tần cao iPhone X.

Các lỗi do PA HB E gây ra.

  1. Mất sóng.
  2. hao pin dòng sơ cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn PA HB E công suất phát sóng băng tần cao iPhone X:

Sơ đồ công suất băng tần cao iPhone x
Sơ đồ công suất băng tần cao iPhone x

Tổng trở PA HB E iPhone X.

Tổng trở PA HB E iPhone X
Tổng trở PA HB E iPhone X

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.