U2700 IC nguồn PDA iPhone X

U2700 IC nguồn PDA iPhone X.

Các lỗi do IC U2700 gây ra.

  1. Mất nguồn.
  2. Các chức năng lỗi do thiếu áp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2700 IC nguồn PDA iPhone X:

Sơ đồ ic nguồn pda iphone x
Sơ đồ ic nguồn pda iphone x

Tổng trở U2700.

Tổng trở U2700
Tổng trở U2700

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.