NFC_S IC quản lý NFC iPhone X

NFC_S IC quản lý NFC iPhone X.

Các lỗi do IC NFC_S gây ra.

  1. Lỗi gây không active được, đang xài bình thường bật máy lên nhập mật khẩu treo đơ máy.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn NFC_S IC quản lý NFC iPhone X :

NFC_S IC quản lý NFC iPhone X
NFC_S IC quản lý NFC iPhone X
Bảng tổng trở NFC iphone X
Bảng tổng trở NFC iphone X
 Bảng tổng trở IC cấp áp NFC iphone X
Bảng tổng trở IC cấp áp NFC iphone X

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.