U EEPROM K IC baseband eeproom iPhone XS Max

U EEPROM K IC baseband eeproom iPhone XS Max.

Các lỗi do IC U EEPROM K gây ra.

  1. Mất vi trình modem.
  2. Không active được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U EEPROM E IC baseband eeproom iPhone XS Max :

U EEPROM K IC baseband eeproom iPhone XS Max
U EEPROM K IC baseband eeproom iPhone XS Max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.