U6200 IC xạc nhanh iPhone Xs Max

U6200 IC xạc nhanh iPhone Xs Max.

Các lỗi do IC U6200 gây ra.

  1. Mất tính năng xạc nhanh Quick charge.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U6200 IC xạc nhanh iPhone Xs Max:

Sơ đồ ic xạc nhanh iphone xs max
Sơ đồ ic xạc nhanh iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.