U3400 IC quản lý xạc không dây iPhone XS Max

U3400 IC quản lý xạc không dây iPhone XS Max.

Các lỗi do U3400 gây ra.

  1. Lỗi gây mất tính năng xạc không dây.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3400 IC quản lý xạc không dây iPhone XS Max:

Sơ đồ xạc không dây iPhone XS Max
Sơ đồ xạc không dây iPhone XS Max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.