U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6 Plus

U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6 Plus.

Các lỗi do IC U0604 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, treo cáp đĩa, Restore lỗi 4013, không nhận cáp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6 Plus :

 U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6 Plus
U0604 ổ cứng Flash nand 64 bit iPhone 6 Plus
Bảng tổng trở U0604
Bảng tổng trở U0604

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.

Mua sản phẩm này tại đây.