U1700 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 6 Plus

U1700 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 6 Plus.

Các lỗi do IC U1700 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, không xạc, không nhận cáp máy tính.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1700 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 6 Plus :

U1700 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 6 Plus
U1700 IC USB quản lý cáp xạc iPhone 6 Plus
Bảng tổng trở U1700
Bảng tổng trở U1700

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.