U0700 CPU PDA A9 iPhone 7 Plus

U0700 CPU PDA A9 iPhone 7 Plus.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U0700 CPU PDA A9 iPhone 7 Plus :

U0700 CPU PDA A9 iPhone 7 Plus
U0700 CPU PDA A9 iPhone 7 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.