J3001 socket ống kính camera tele iPhone 7 Plus

J3001 socket ống kính camera tele iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus gồm 2 camera 1 gốc rộng wide và 1 là tele zoom.

Các lỗi do Socket J3001 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3001 socket ống kính camera tele iPhone 7 Plus :

J3001 socket ống kính camera tele iPhone 7 Plus
J3001 socket ống kính camera tele iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở J3001
Bảng tổng trở J3001

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.