U0900 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6 Plus

U0900 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6 Plus.

Các lỗi do IC U0900 gây ra.

  1. Lỗi mất loa, mic, tai nghe.
  2. Hao pin dòng thứ cấp nếu chạm.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U0900 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6 Plus :

U0900 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6 Plus
U0900 IC audio code quản lý loa mic tai nghe iPhone 6 Plus
Bảng tổng trở U0900 iPhone 6 Plus
Bảng tổng trở U0900 iPhone 6 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.