U_QPOET IC cấp áp công suất phát sóng iPhone 6 Plus

U_QPOET IC cấp áp công suất phát sóng iPhone 6 Plus.

Các lỗi do IC U_QPOET gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn, mất 2G hoặc 3G.
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_QPOET IC cấp áp công suất phát sóng iPhone 6 Plus :

U_QPOET IC cấp áp công suất phát sóng iPhone 6 Plus
U_QPOET IC cấp áp công suất phát sóng iPhone 6 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.