U3100 IC cấp áp VBoost iPhone Xs

U3100 IC cấp áp VBoost iPhone Xs.

Các lỗi do U3100 gây ra.

  1. Vừa cấp nguồn vào dòng véo lên cao, mất nguồn.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3100 IC cấp áp VBoost iPhone Xs :

U3100 IC cấp áp VBoost iPhone Xs
U3100 IC cấp áp VBoost iPhone Xs

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.