U ET2 K cấp áp công suất phát sóng iPhone XS

U ET2 K cấp áp công suất phát sóng iPhone XS.

Các lỗi do IC U ET2 K gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn, mất 2G hoặc 3G.
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U ET2 K cấp áp công suất phát sóng iPhone XS :

U ET2 K cấp áp công suất phát sóng iPhone XS
U ET2 K cấp áp công suất phát sóng iPhone XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.