U NFC E IC quản lý NFC iPhone XS

U NFC E IC quản lý NFC iPhone XS.

Các lỗi do IC U NFC E gây ra.

  1. Lỗi gây không active được, đang xài bình thường bật máy lên nhập mật khẩu treo đơ máy.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U NFC E IC quản lý NFC iPhone XS :

U NFC E IC quản lý NFC iPhone XS
U NFC E IC quản lý NFC iPhone XS

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.