U5102 IC quản lý rung taptic engine iPhone Xs Max

U5102 IC quản lý rung taptic engine iPhone Xs Max.

Các lỗi do IC U5102 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất mất rung.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5102 IC quản lý rung taptic engine iPhone Xs Max:

Sơ đồ mạch rung iphone xs max
Sơ đồ mạch rung iphone xs max

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.