U5600 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 8 Plus

U5600 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 8 Plus nhiệm vụ cấp áp cho màn hình hiển thị và cấp áp cho phần cảm ứng màn hình iPhone 8 Plus .

Các lỗi do U5600 gây ra.

  1. Không hiển thị màn hình, không lên gì hoặc chỉ lên đèn nền không có hình.
  2. Cảm ứng lag chập chờn, kén màn nếu thiếu áp.
  3. Mất nguồn nếu chạm.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5600 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 8 Plus :

U5600 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 8 Plus
U5600 IC cấp áp màn hình và cảm ứng iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở U5600
Bảng tổng trở U5600

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.