Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

J4000 socket ống kính camera tele iPhone 8 Plus

J4000 socket ống kính camera tele iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus gồm 2 camera 1 gốc rộng và 1 là tele zoom.

Các lỗi do Socket J4000 gây ra.

  1. Camera sau không chụp được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4000 socket ống kính camera tele iPhone 8 Plus :

J4000 socket ống kính camera tele iPhone 8 Plus
J4000 socket ống kính camera tele iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở J4000
Bảng tổng trở J4000

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.