U_WRT_RF IC trung tần iPhone 6S

U_WRT_RF IC trung tần iPhone 6S.

Các lỗi do U_WRT_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_WRT_RF IC trung tần iPhone 6S :

U_WRT_RF IC trung tần iPhone 6S
U_WRT_RF IC trung tần iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.