UHASM_RF và ULASM_RF switch anten sóng iPhone 6S

UHASM_RF và ULASM_RF switch anten sóng iPhone 6S.

Các lỗi do UHASM_RF và ULASM_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng 2G 3G 4G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn UHASM_RF và ULASM_RF switch anten sóng iPhone 6S :

UHASM_RF và ULASM_RF switch anten sóng iPhone 6S
UHASM_RF và ULASM_RF switch anten sóng iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.